Page:Sibu Congkan1266-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-04.djvu/76

此页尚未校对


 故事

  故事癸酉七月二十一日進

髙宗日暦建炎三年六月二日巳酉宰執進呈

次 上曰太史奏乆隂霖雨不止占爲隂盛下

有隂謀霖雨者人怨所致早晚差寒天道不順

寒隂反莭朕觀晋史天文志備言其證恐失其

當以召天變

 臣聞災異者天地之戒也古先哲王嚴於自

 儆故其遇災也常以爲人事之所召後世之

 君樂於自恕故其遇災也常以爲天數之適