Page:Sibu Congkan1267-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-05.djvu/125

此页尚未校对


吕仲富胡彦文承佃歳入租錢一千七百貫有

竒其後提舉常平司以各人拖欠數多遂下本

州主管官召人剗佃於貴池縣稅户喬廷臣乞

增為二千七十餘貫且先納半租入官本州主

管官申取提舉司指揮㝷蒙行下估計喬廷臣

抵産給據為業此開禧二年也自時厥後喬廷

臣管佃凡三載其所輸納𥘉無分文之逋而青

陽人户江諮者意在SKchar奪遂於嘉定元年以後

詭易姓名或稱李必勝謂有理而必勝也稱劉先斍

或用其父江捴名或用其第江從龍更訟送愬