Page:Sibu Congkan1267-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-05.djvu/45

此页尚未校对


 提舉巳遵禀外縁當來提刑司所申但及分

 任事理而未有通察互報之文兼所分州縣

 當職官措置善否推行勤惰及境内有無流

 移死亡之民亦合許臣等將來分别奏聞以

 聴 陛下之賞罰伏乞 𧇩照

 小貼子内饒信两州屡申得雨臣等得於諮

 訪饒州境内近來旱處亦多據鄱陽浮梁縣

 申飛蝗巳入其境信州里地相接竊恐将來

 蝗災亦所不免故今分任之事未敢置二州

 於慮外併乞 睿照唯 嘉定八年八月二日省劄衣巳降指揮各