Page:Sibu Congkan1267-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-05.djvu/56

此页尚未校对


所補徒使貪吏㸃胥得以並縁侵漁重爲赤子

之病臣等以爲 陛下當以 孝宗故事爲法

若以今日國用非 乾道 淳熈比除信饒外

且乞加惠七州其七州夏稅姑置四等而盡閣

五等之數庶於焦熬窮苦尚可少蘇臣等非敢

不恤國力姑息要譽旣叨奉使一道親見民間

狼狽如此豈容不以實言 陛下仁儉之徳必

不與𩚑困無𦕅之民較此毫未但恐 堂陛尊

嚴四方旱傷之狀未必一一盡聞則臣等之言

疑若張大其事 淳熈八年淮淛江東飢詔遣