Page:Sibu Congkan1268-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-06.djvu/100

此页尚未校对


臣㳟惟 孝宗皇帝深惟民食之重因朱熹有

請攽社倉法于天下自是數十年間凡置倉之

地雖遇凶歳人無菜色里無囂聲臣少時實親

覩其利歳乆法壊毎爲之太息嘉定乙亥蒙恩

將漕江東歳適旱蝗承詔措置荒政奔走屬部

親見饑窮之民惟鄉落最甚而致粟又爲最艱

勞費不啻數倍因慨然深念使社倉之法推行

而不廢在在皆有藏粟以之振民猶取之懐也

其利豈不慱㢤至是益知 孝宗皇帝之聖謨

神畫有百世不可易者近歳士大夫以其蠹𡚁