Page:Sibu Congkan1268-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-06.djvu/46

此页尚未校对


陳此外惟南北楚樓毎歳量造三分之一約復

行稅法衛涇⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼之毎歳所入浄息率不下八萬

餘貫眎昔之榷無大相過是不科糴不抑配不

捜捕薪水之費官吏之給皆拾去其七而確然

一定之息踵門自至顧何所憚而不爲㢤本司

毎歳諸軍供給賞犒之費誠爲不貲若以一歳

所入截長補短痛加節約亦可堇堇自給外此

而求多焉必曰不𣙜不可然盈虚相較其實無

㡬徒爲國家歛怨一道况淳熈八年指揮𥘉無

衝改爲臣子者廼輙廢格君命行其胷臆臣雖