Page:Sibu Congkan1269-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-07.djvu/24

此页尚未校对


 陞擢外臺耳目其将焉用此臣所以不敢嘿

 也伏乞睿照嘉定九年二月二日三省同奉聖旨張忠恕與官見仍令江東

 提舉李道傳日下起發前去時暫兼𫞐寧國府事

  因明堂赦薦趙監嶽

臣等伏讀嘉定八年九月辛未明堂大禮赦書

内一項應士人有節行才識學術素爲郷里推

重不求聞逹者委監司帥臣同加搜訪毎路一

二人仍與本州長吏具從來所爲事實所通學

術連衘結罪保明聞奏即不得巳常材備數委

三省再加察訪如所舉不妄特與擢用仰見