Page:Sibu Congkan1274-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-12.djvu/118

此页尚未校对


月甲申勸民使爲者郡學録黄龔爲之者承節

郎滿𨳩宗也

  政和縣修學記

紹定五年秋九月政和縣修學成令栝蒼徐君

来請識予桉古敎法起於家而成於鄉所習不

過閨門子弟之職用之則爲公郷大夫之材是

何也閭有塾族有師亡馳騖之累以賊其良心

孝友以爲行中和以爲徳有踐修之實以保其

正性心存而性得故推其自成者皆足以成物

後世郷里之學廢士之干時蹈利者浮游四出