Page:Sibu Congkan1274-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-12.djvu/67

此页尚未校对


同而其扶持天常植立人極要皆有功於百世

紹定元年長樂朱侯令𡊮之萬載謂昌𥠖公

在唐實自潮移守𡊮而濂溪先生亦嘗攝縣之

瀘溪鎮遺風餘韻在人未泯廼即學宫講堂之

東爲堂三楹繪其象以祠書來曰願有識某惟

韓子之於是邦雖善政良法有以及人而世之

相去蓋巳甚逺若周子則暫涖焉洽敎所施有

不得而聞者然則侯之祠之也果何爲耶意者

天經地義之所存一或失政則民有不得其生

者二子之道施之是邦者有限而播之天下者