Page:Sibu Congkan1275-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-13.djvu/26

此页尚未校对


奥非竭吾心思其庸有得乎故學必原扵思而

思必本於誠此理之不可易者也然則思誠之

學果何所自入耶蓋嘗聞之誠即天也敬者人

之所以天也學而求至於誠其必由敬乎昔之

君子對妻子如君師之臨處幽室如十目之視

凡以立吾敬也敬立而誠存矣然予於此亦習

聞而未燭者也必将深研其義以啓侯之未悟

則復齋其人紹定元年六月壬子真某記

  建陽縣復賑糶倉記

環邑皆有社倉歳貸民爲種食自朱文公始也