Page:Sibu Congkan1275-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-13.djvu/47

此页尚未校对


者又當如今之思公也烏虖懿哉是役也董之

者南安征官趙崇端葢生忠文之郷而學其學

者也𤼵其議者揭陽尉林彬彬泉之善信士也

祠成㳺公大書而掲之宗正趙公某又書其堂

之扁尊仁賢以𣗳風教二公志也亦某之志也

故樂為之書紹定二年九月辛未真某記

  孝友堂記

紹定己丑眉丹稜程君叔運以對䇿擢甲科被

命佐洋川莫府将西歸迂涂而過我焉居一日

從容言曰掌之先以詩書爲耘耔禮義爲屋廬