Page:Sibu Congkan1275-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-13.djvu/57

此页尚未校对


墨汲汲焉以徼利達為事而本焉之莫知是則

眞素餐矣有志之士蓋亦竦然自厲修之身以

刑于家有位焉則推之以及扵國使人知君親

臣子大義大殞而弗渝是則侯置田廪士本指

侯名元圭字寔三朝賢相衛國忠宣公之孫

紹定二年十月壬寅浦城真

  宜興縣先賢祠堂記

古者郷先生沒而𥙊於社夫社者報本之事也

郷先生何功而𥙊於此耶蓋嘗深思社之為群

祀首者以其産嘉榖育蒸民而郷先生之重于