Page:Sibu Congkan1276-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-14.djvu/37

此页尚未校对


不欺其君之心也雖然此豈可以頰舌為哉鐘

一也怒而撃之則武悲而撃之則哀韞諸中固

不能閟諸外也吾子将求𫉬乎上其必以積誠

為本欤誠者何戚嗟隱痛視之由巳之謂也常

存是心則其察必精其守必確發扵中者眞純

而篤至則人将望子之眉㫸而有動焉雖亡俟

乎言可也今之所難安知其弗為易邪周君曰

然遂書以贈紹定元年十月丙午同郡眞

  贈歐陽可夫序