Page:Sibu Congkan1276-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-14.djvu/46

此页尚未校对


眞率之集倡酬逓發忘衮服之貴而浹布韋之

𭭕又非樂易君子弗能也然則𮗚公之文者其

可不推所本哉開禧𥘉某將試詞學科見遺以

詩所期甚遠蓋其辱知也舊矣歳在巳卯以文

編見𭔃于温陵属使序引念公方與聞大政不

敢劇爲也歳月颷馳距今十稔而雲門之木拱

矣公之子逄辰又數徴前諾掛劒之𧨏其敢有

忘輙論次其說如此蓋非獨發公之藴且將使

學文之士知所夲云集凡若干卷紹定二年

月甲申建安眞  序