Page:Sibu Congkan1283-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-21.djvu/127

此页尚未校对


外官其一也時雖未及用迨神宗皇帝稽古制

法卒如公言自是二百載間英材出於帝胄者

彬彬中外至不可勝數若放邵武太守趙侯時

通者亦其人也侯字冝伯系出秦魏王曾王父

公著内殿崇班王父彦顔秉義郎贈朝請大夫

考傃夫朝請郎知廣安軍贈正奉大夫妣碩人

江氏侯自少篤志問學淳熈辛丑以取應授承

節郎𣸸差筠州上髙酒稅𠕅𣸸差監江州贍軍

庫潭州南獄廟黄州酒蘄州稅遂登慶元丙辰

進士改承事郎知臨安府餘杭丞禆賛縣政犖