Page:Sibu Congkan1283-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-21.djvu/29

此页尚未校对


行人除湖南運判不就主管成都玉局觀無何

而丞相罷政矣侂胄旣擅朝𫞐羣小争先附和

逐諸賢爲姦偽禁錮之公偶記涪陵縣學記盛

傳天下又明年許自便主管玉局觀知眉州復

直秘閤利路運判時侂胄將啓兵端公以不習

邉事辭進直寳謨閣主管冲佑觀開禧三年

呉曦挾虜以叛公諭郡守焚其榜通衢且馳告

帥守監司之素所知者仗大義率諸道連衡以

抗賊俄聞曦誅則以書勉宣撫使楊公輔講行

營田凢前日利歸呉氏者悉收之公上以省餉