Page:Sibu Congkan1283-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-21.djvu/46

此页尚未校对


矣勌游巳無意扵仕矣嗚呼惜㢤君名機字純

之其先幽州人後徙毗建又徙延平曽大父某

某官贈某官大父某某官贈某官父某某官贈

某官君乾道初以父任為建寧府甌寜主簿厯

撫池二州司法參軍福州懷安丞知秀州崇徳

縣岳陽軍節度推官知潭州寧郷縣湖廣緫領

所幹辦公事嘉定八年以通直郎致仕此其歴

官之次第也在池州時江左大旱蝗流民襁負

相属郡諉君行賑䘏事君為擇僧廬閒矌者分

處之其第紿錢粟皆有灋竟事民得無轉徙溝