Page:Sibu Congkan1284-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-22.djvu/66

此页尚未校对


見於是得大學中庸章句而熟復焉旣而往仕

四明又教之以親仁擇善爲講學脩身之𦔳且

曰楊敬仲吕子約沈叔晦𡊮和叔此四人者皆

子所宜游従者也居數年子朱子於潭溪之上

留止四旬問辨彌篤盖公於師友淵源所漸如

此故終身踐行不離名教之域至其用之而弗

究則君子以爲有命焉公名璘徳粹字也世家

微之婺源考諱洙贈中奉大夫其徳善族系見

於子朱子之銘公少篤學誦書至丁夜弗倦洊

舉于鄉入太學淳熈八年中南宮第四人對䇿