Page:Sibu Congkan1284-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-22.djvu/90

此页尚未校对


公諱鳯字子儀姓徐氏嘉定十二年先皇帝命

給筆札于玉堂之廬時山東諸豪新有功未見

跋扈状公言蓄毒所以攻疾而施之常服則元

氣必傷虎不縦之山林而豢之家𨓍乆将噬人

矣諸葛亮曰民困兵疲事不得息則住與行勞

費等爾今忠義之徒官供家請誠不可巳盍亦

鼓舞歆動之俾常以逐北為利而不復懐巢南

之安則責望於我者輕矣否則亟行賈誼衆建

諸侯之䇿為置部落而少其力力少則易使以

義黨與𣪚則無邪心他所箴砭時病甚衆公之