Page:Sibu Congkan1285-真德秀-西山先生眞文忠公文集-24-23.djvu/64

此页尚未校对


不可輕動請遵養以俟時皇甫斌自以世将家

好大言公間語同列謂其必敗事移屯襄陽軍

行亡紀律公指謂人此何異緑林下江之流巳

而果敗公之先識類如此俄屬疾以開禧二年

二月二十二日終年六十四公天姿超邁志守

卓然自擢第歸即従故侍講朱先生㳺講質疑

義其學以存誠謹獨為主造次弗渝常患世儒

論經多失本指曰惟皇上帝䧏𮕵于下民若有

常性克綏厥猷惟后此即天命之謂性率性之

謂道脩道之謂教也人能知此則知觀書之要