Page:Sibu Congkan1298-劉克莊-後村先生大全集-48-10.djvu/107

此页尚未校对


貴歸善和坊守舊書有客嘲楊雄拓落無人問李白

何如腐膓端為肥膿爾且課畦丁力灌蔬

   蚊蠅五言一首

蛟集殊難㪚蝇驅已復回偏能侵枕簟尤喜敗樽罍

恰則噬臍去何曽洗足來化工生育爾豈不甚仁哉

   祖母何恭人葬處地狭不能容守冡者遇省

      拜墓前雨則借方氏庵設位以祭自

  先君病之治命以屬予予既孤五十餘年終

   不能増尺地揷寸椽至咸淳丁卯予年葢高

   自墓下山至官道傍有隙地二十餘𤱔林木