Page:Sibu Congkan1300-劉克莊-後村先生大全集-48-12.djvu/75

此页尚未校对


簡而易行乎臣所慮者上則陛下念其攀鱗附翼之

功下則大臣牽於維桑與梓之情雖以臣言爲然終

不忍用是則朝廷於此數家及數十大贜吏無信負

矣如國與民何惟陛下圖之

   輸對劄子端平二年七月十一日

   一

臣共惟陛下厲精更化並建二揆共起治功興君英

辟之規模也大臣同心輔政兼𭣣群䇿不主巳見先

正名臣之德業也以此圖回何向不濟然天下之𫝑

宜疆而日趨於弱宜安而日趨於危其故何歟盖服