Page:Sibu Congkan1307-劉克莊-後村先生大全集-48-19.djvu/121

此页尚未校对


以爲果行其說則三州可復厚利提舉可得薄助

而百姓獨被其害三州連年冦SKchar甫定豈堪再推剥

之爲朝廷産禍邪其𡻕増起觧銀叁萬五千兩願從

本司節約認觧而不欲貽害於三州夫財用窘廹乃

今世通患居官者苟可取盈無所不至提舉司所申

利害明甚上不損國計下可消盗萌非部使者深長

之慮乎

   右劄付廣東提舉司從所申理事施行准此

嘉熙四年六月二十七日

  與都大司聨衘申省乞爲饒州科降米狀以下並江東