Page:Sibu Congkan1308-劉克莊-後村先生大全集-48-20.djvu/117

此页尚未校对


建炎三年慶帥王似言陕西六路帥乞皆用武臣

帝曰如范仲淹亦不在親臨矢石應龍奏云如丁焴

沔州臨事深識權變若邉頭盡得若人而用之復

何患上曰此人殊有謀略 甲午袁燮進讀寳訓至

御筆督諸將進兵事爕奏近日諸將多不肯向 前

有領兵数萬端坐两月更不出城一歩者冝戒飭之

又讀續 帝學至程瑀侍讀隨事者明其說上曰近

年侍讀不進講義得卿每事敷陳甚善燮因奏觀程

瑀事則知向来讀官亦進講義也上曰只讀一遍則

無益於事