Page:Sibu Congkan1308-劉克莊-後村先生大全集-48-20.djvu/142

此页尚未校对


應二年(⿱艹石)一年半參選者與仍舊外其有限半年放

參者並展作一年從之 戊子臣僚奏戰士殁於行

陣者増支請給一年半因傷歸栅身死者増支九箇

月而孝糧两月在其外此開禧二年嘉定十一年

揮也近𡻕主將諱敗陣殁者因傷歸栅者云病死請

給截日住支老幼轉為乞丐乞下諸軍病革此弊從

之 己丑以陳立為興元副都統制程信為利州副

都統制 是𡻕两浙路户二百八十九萬八千七百

八十二口五百八十三萬九千七百八十七福建路

户一百六十八萬六千六百一十五口三百四十八