Page:Sibu Congkan1308-劉克莊-後村先生大全集-48-20.djvu/97

此页尚未校对


𫑗以左翼軍統領楊俊為統制旌其過連𫉬賊㓂海

道肅清故也 辛巳刑部尚書徐應龍進讀續帝學

至詔講讀官遇不聞講日輪進漢唐故事有益政體

者二條仍旬錄申三省因奏近𡻕止進一條而不復

申省乞間以一二付外施行上曰所進故事便與輪

對劄子一同若有益於治道者當付出行之 壬午

蠲皇后殿置平江府長洲常熟田自嘉定十二年

後稅租科敷等三年 袁燮進讀 寶訓至 上書

後漢光武紀賜右諌議大夫徐俯手詔曰卿近進言

宜熟看光武紀以益中興之治因思讀之十過未若