Page:Sibu Congkan1310-劉克莊-後村先生大全集-48-22.djvu/150

此页尚未校对


𫎇仲曰昔者子有時而微服禹不厭于惡衣衿見肘

者為大勇冠切雲者為沉纍極而言之文通夜夢妖

也菁華一落而才盡矣翁子晝行烖也冨貴幾何而

禍至矣故夫徇物欲者䘮天徳飾外觀者虧内美或

人灑然而悟以其言告劉叟叟因書以為記

   重建九座太平院

院創於唐或通間入宋香火益盛忠惠蔡公大書九

座山三字以表揭之不幸燬于嘉定乙亥又𠕂燬于

寳祐乙夘緇流相吊諉曰魔厄太守潘公穉求名僧

能聳動羣聴者得祖曰甫開堂説法忽蛻去他衲子