Page:Sibu Congkan1310-劉克莊-後村先生大全集-48-22.djvu/30

此页尚未校对


懐其惠衆之為是祠也非私公之賜也民之秉𢑱

也初嘉泰壬戌公之先太師内相嘗有此請其議中

格至公乃纉成之公家世邑人也去而僑扵武康居

畿輔之近而不忘鄉井之逺處旃厦之邃而深隐閭

閻之患其父子間議論風旨如此所謂世載其徳者

歟所謂必百世祀者歟雖然建一議畫一䇿近臣之

事也一夫不𫉬時予之辜四方有敗必先知之大臣

之任也天下郡國之廣不止一方生民疾苦之多不

止一事公方坐政事堂與吾君吾相共圗之矣吾儕

小人何足以知之