Page:Sibu Congkan1310-劉克莊-後村先生大全集-48-22.djvu/50

此页尚未校对


郡孰資而助之哉特其忠憤亷約有以讋盗賊之氣

得軍民之心爾余故著之以闢夫謂事之不可為者

也且以愧夫謂事雖可為而患力不足者也王侯金

壇人趙侯長樂人

   建寕重建明倫堂

建學閎壮   端平乙未四月辛巳之變燔官寺

幾盡而學眀倫堂毁焉姚公瑶來為尹漕先敎而後

政緩刑而 學相攸扵冬眀年仲秋堂成以餘材新

師弟子之居属余記之昔者唐虞三代教人之法具

存乎經卨之所敷箕子之所陳莫不以倫為首三綱