Page:Sibu Congkan1310-劉克莊-後村先生大全集-48-22.djvu/94

此页尚未校对


治如忠定官自鬻鹺革去敷抑勦平海盗鯨浸不驚

以羡錢糴粟萬斛偹緩急祖孫相望為閩賢帥其待

士尤有禮昔有廢客館為庫厩者公今徙廐築館以

龍媒汗血之末得為緩而以樂毅劇卒之末至為急

公有合羣才康斯世之志矣惜其局扵方面也公名

必厚字立夫稼字無逸由東𠫊㱼秩 憲宇某由西

𠫊陞幹辦公事

   寕都縣新築城記

淳祐丙午余仕扵朝寕都縣尹夙君子與以書来曰

吾視事之翌日盗起廣昌犯池富贑卒未至賊鋒剽