Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/34

此页尚未校对


中又有耆老言侯嘗為莆田令以傳參攷作陂在神

間非建中侯實主陂事非宰邑也至本朝大觀賜廟

額紹興封義勇侯淳祐加普濟封配葉為昭惠夫人

寳佑請進爵詔方下其事余為童子旹見廟極庳狹

嘉定乙亥余從弟前進士希道合衆力創寢殿甲申

鄭炎等造前殿端平乙未楊侯夣信増官𠫊門廡華

敝於舊矣貢士徐端衡復掲華表于官道将砌石路

以趨廟皆不可以不記昔陂未成潮汐至使華橋侯

始堘海捍潮堰溪溉田向之鹹地悉為沃壌不知其

幾十萬頃也既成憤蛟潰隄窮穴除害其事與李氷