Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/68

此页尚未校对


伯東方緫戎扵閩捐俸來助景定甲子橋成風月佳

時芹嶺潑黛扵雲漢之表淮江抹練扵欄檻之外止

者行者負者乘者皆相賀曰昔畏塗今康莊誰之力

也前太守今大宗伯東軒常公挺既榜其里曰秀福

地樞相忠齋劉公夢炎大書芹澗橋三字以落之伯

東來請余記自有宇宙已有是嶺與澗然至演山而

嶺是著名至徐氏一翁二季而澗始有橋豈山川之

秉靈亦如士之生世顯晦自有時耶余聞積善必有

餘慶陰德必有陽報昔二宋方少異僧相小宋掄魁

大宋甲科後十年僧見之驚謂大宋曰君神采頓異