Page:Sibu Congkan1311-劉克莊-後村先生大全集-48-23.djvu/79

此页尚未校对


景行前哲則唐人猶未以景行為大路也今姑從孝

經序扁曰景陽君更與洪公商確何如

   重建𤫊祐廟皷樓

廟始扵唐初惟一間至本朝宣和庚子重創猶儉狹

紹興乙亥始宏壮至嘉定始有皷樓紹興丁丑

號是祐隆興甲申淳熈癸卯慶元丁已累加侯爵至

嘉定癸未加公爵淳熈已酉加王爵廟記荔臺翁之

草所作今甲子一周翁鄉前輩故復齋陳公宓肯堂

鄭公寅為書丹篆扁翁記不及近事古人言生封侯

死廟食必天下異人神起匹夫𭈹詹師用符籙制伏