Page:Sibu Congkan1312-劉克莊-後村先生大全集-48-24.djvu/130

此页尚未校对


𡚒𤼵卧薪嘗膽鞠躬盡力而不能捄中原之蕩覆豈

非𠩄謂天方授楚者耶乃今守緒自焚完顔無種在

天威靈亦足以少慰矣

   恭䟦髙宗皇帝親征詔

恭覧 髙宗皇帝此詔然後知紹興戊午所謂和

議者非出 聖意也烏呼秦檜之罪可勝誅哉

   李賈縣尉詩卷

友山詩攻苦鍜鍊而成詩深而語清律體師島合樂

府儗籍建其言曰詩道至唐猶存又曰僕亦學唐者

豈惟學唐殆逼唐矣然謂詩至唐猶存則可謂詩至