Page:Sibu Congkan1313-劉克莊-後村先生大全集-48-25.djvu/12

此页尚未校对


世為將可也何三代之忌哉新善可記則前誣不必

辨矣

   董明府叔宏溪庄圖詠

余所居門前𨻶地極目尤庳濕沙礫艸林聚焉故老

相傳云金鳳池舊址也由池而北至官道地稍髙是

為後村余少時欲疏鑿其庳者復池之舊而培築其

髙者為書堂復齋陳公為書金鳳池三字北山陳公

為書後村精舍四字楷篆極妙藏之篋中久矣然其

地屬數家不可合余官不遂至端平丙申始地合余

遂於朝始役三百夫而池成始揭復齋舊扁會除表