Page:Sibu Congkan1315-劉克莊-後村先生大全集-48-27.djvu/127

此页尚未校对


之句時禄山䧟兩京遂有桞條弄色不忍見梅花滿

枝空断腸之感徐必因杜五言有遥憐故园菊因傍

𢧐塲開遂有此疑菊傍𢧐塲梅柳豈能免𫆀余意如

   趙靜齋詩藁後叙

余誌静齋趙公之墓述公勲勞尤詳而寔後十年始

見公義㽵規約又一年始見公奏議皆叙之以𥙷墓

誌之闕然猶未及見公賦詠咸淳戊辰公子与䆅自

田里奉公遺藁一卷古律詩百一十五首長短句十

四首距余墓誌時十又六年余年已八十二𦒿且盲