Page:Sibu Congkan1315-劉克莊-後村先生大全集-48-27.djvu/80

此页尚未校对


文軒今遺文惟詩卷又律賦一馬渡江五龍夾日之

聨見於夷堅志素妙心畫今大字惟存祥應廟三字

行草惟竹溪所蔵此帖有二王筆意以公精博眼空

四海而猶約艾軒相聚盡借夾漈新書讀之前軰尚

友服善如此然則謂公恃材傲物不容于館閣者非

篤論也公子景嚴有父風趙介庵徳莊以子妻之景

嚴死其後遂衰咸淳乙丑九月與竹溪㑹于海月堂

竊𮗚墨本因題其後

   恭跋

  穆陵宸翰