Page:Sibu Congkan1321-劉克莊-後村先生大全集-48-33.djvu/136

此页尚未校对


  紹定戊子正𫯠大夫

今上初郊詔加先君一秩明年不肖孤克莊試邑秩

滿始奉綸命歸白松楸夫君恩未易報先訓未易承

也敢不懼哉

  紹定辛𫑗豈奉大夫

去秋天子有事于明堂加惠溥率無間幽隱克莊雖

觸罪奉祠猶得以追榮先君嗚呼㒺極之恩不可報

已往之過不可追方來之善猶可免也惟忠惟孝可

答君父敢奉新命以告

  紹定癸已銀青