Page:Sibu Congkan1323-劉克莊-後村先生大全集-48-35.djvu/42

此页尚未校对


後村先生大全集卷之一百四十二


 神道碑


  寳學趙尚書

淳祐壬子八月丁丑寳章閣直學士知建寕府趙公


卒扵府治訃聞朝野嗟惜詔進真學士贈四官為正

議大夫䘮歸寳祐改元五月庚寅𦵏扵某縣某里杜

埋金峰寺之原公諱性夫字仁老魏王八世孫於訓


武郎晫之為曽祖承信郎公建為祖贈朝議大夫彦


晦為父少擢嘉泰壬戌第厯南海尉樂昌令高州判

官封州推官知龍巖縣通判汀州知新州提舉廣東