Page:Sibu Congkan1324-劉克莊-後村先生大全集-48-36.djvu/106

此頁尚未校對


四月該遇龍飛恩轉朝請大夫治洪之政與𡊮戅同

雖位高𫞐重然一路休戚氏間隐瘼下情皆得自通

處人父子骨肉争訟之間必委曲鐫曉以還其天南

昌襟帶江湖與淮右隔一衣帶水公募舟師千人犒

激練習隐然為江面屏蔽俄兼漕職食少事還遂苦

疾暈丐祠不𠃔三年五月除寳章閣侍制陞安撫使

任仍舊八月磨勘轉朝散大夫累乞歸紹定元年

月提舉玉隆萬夀宫公還里寓僧舍角巾野服與親

友自扵水光山色之間三年三月有㫖𠕂任九月磨

勘轉中秦大夫四年四月慶典轉中大夫五年春祠