Page:Sibu Congkan1324-劉克莊-後村先生大全集-48-36.djvu/147

此页尚未校对


責不容辭也銘曰 謂才學不足以𤼵身兮或英妙

而奮飛謂科目果足以得士兮或華皓而栖遅七秩

非夭兮外郎非畢其學山海兮所試髪絲烏虖後人

兮徴此埋辭

   孺人鄭氏

故海陽陳令君諱垣之配孺人鄭氏以紹定元年

月六日卒年五十一明年三月丁酉合𦵏於令君之

墓子男二人珽修職郎新吉州太和縣主簿琯将仕

郎孫男一人渥将仕郎女五人長適文林郎潮州録

事参軍趙汝膄次適修職郎新監臨安府排岸兼修船