Page:Sibu Congkan1324-劉克莊-後村先生大全集-48-36.djvu/74

此页尚未校对


筆奨諭持轉一官奏乞録張彦質之後十一月奏来

𡻕七十乞致仕九年正月上 引年至三四閏二月

除觀文殿學士福建安撫大使知福州辭六月還抵

于𪋤里第七月六辤鄉閫仍以宻槧苦辤詔依舊觀

文殿學士提舉臨安府洞霄宫自是閑居十年無𡻕

不乞休致開慶元年二月轉持一官依𠩄乞致仕九

月虜偷渡鄂渚丁六全冊免吳潛代之十一月召赴

行在十二月落致仕依舊提舉佑神𮗚兼侍讀力辤

景定元年四月吳潛冊免御筆公轉一官福建路安

撫大使自全永臨瑞殘破内地震動朝議籍公重望