Page:Sibu Congkan1325-劉克莊-後村先生大全集-48-37.djvu/103

此页尚未校对


衰君亦受業於文公夫師友之𧨏大矣孟喜以改師

法見擯叔孫以不薦弟子𫉬怨方程朱盛時嘘生吹

枯及其門者多致通𩔰獨君祖孫終老常調以程朱

窮不以程朱逹也中更黨論學禁生徒掃影滅迹諱

稱門人而君家寳藏程朱翰墨以二師傅不已它師

名也至於以隐遁疑伊川以民瘼責文公有切嗟無

和随其與俲夫子之尚左慕林宗之墊角者異矣烏

虖此固SKchar仲之家學歟余文成于淳祐丁未距君卒

五十有二年𦵏三十有六年矣巖仲名之泰踵也科

方以荐者改秩銘曰 吾家麟䑓交不諂瀆其状君