Page:Sibu Congkan1325-劉克莊-後村先生大全集-48-37.djvu/16

此页尚未校对


素貴勉㢤後人嗣訓勿墜

   顧安人

安人顧氏承奉郎致仕林公美中之配承議郎清湘

通守百嘉特奏名百揆之母年八十七紹定二年

二月既望病卒於是承奉公殁且三十年明年十一月

既望合𦵏於烏山石孫男五人女一人適方雷𤼵曾

孫男女各一人始安人歸林氏夫貧子㓜賔敬誨育

情𧨏兩篤承奉公厚徳稱鄉閭二子儒學奮科第安

人力也未嘗𮗚書而是是非非皆中于理通守成童

時誦通鑑安人聞秦皇漢祖事以爲仁暴不同興亡