Page:Sibu Congkan1325-劉克莊-後村先生大全集-48-37.djvu/5

此页尚未校对


君之所遭如此盖剛不勝柔理詘於𫝑其来乆矣悲

夫君仕宦三十年常借僧屋以居歸自巴陵始葺舊

廬疾起脾胃以紹定二年四月二日卒于寝官至朝

散郎年四十九配林氏封安人五子長鈵次鐄先卒

次鑑以某年某月某日𦵏文賦里北山吳坑之

原君玉立美髯風度蕭㪚琴書猨鶴不離左右心悟

筆法大字勁㧞得瘞鶴之意小楷遒媚有黄庭之韵

詩律尤高以后山為師故家之美子吾黨之快士也

然為人精練不以清談自放早孤苦貧其歴官成家

皆辛苦自致不緣它人使天假年豈不為材公卿悲