Page:Sibu Congkan1325-劉克莊-後村先生大全集-48-37.djvu/75

此页尚未校对


頓挫廼盡力教子塾致名師榻迎嘉賔諸子競力於

學君與朱孺人益勤生葺家絫分銖爲幅尺拓磽瘠

爲上膄然他人爲之者或損譽䘮徳君豊嗇適中不

以儉廢禮有無相資不以富害仁寠人昏暮扣門謁

必有𫉬盖君資尨厚而孺人又輔之以賢智里中稱

其長者紹定壬辰以希孔入學霑恩封廸功郎淳祐

改元希孔擢第轉承奉郎人謂君夫婦夀禄未艾也

不幸孺人先卒甫祥禫而君病初(⿱艹石)無苦者君前知

將終以家事傳子曰吾幸有薄田舊廬汝輩能讀書

寡𬨨吾目瞑矣卒以淳祐甲辰七月已亥年六十七三