Page:Sibu Congkan1327-劉克莊-後村先生大全集-48-39.djvu/148

此页尚未校对


敢囙以為利乎力辞改命承務郎致仕亦不敢拜也

即所居之側綿蕝数SKchar扁曰野處書院又為小圃扁

曰東囿秀巖李公榜其堂曰企踈謂公父子不减二

踈處士落筆語妙篇什流𫝊然未甞存槀其自詠有

云詩乎顛次必扵是酒也湏㬰不可離雜之章泉集

中無辨也為人内端介而外和易早交名流晚殿諸

老清談修謹獨堅悍不衰将終旬浹無所苦覺体倦

家人具浴歛議丧𦵏命易簀正寝而逝生扵紹興壬

午七月十四日卒于淳祐丙午六月十九日年八十

五明年丁未二月丙申𦵏于招善鄉葉家塢之原配