Page:Sibu Congkan1327-劉克莊-後村先生大全集-48-39.djvu/178

此页尚未校对


骨去君舍百步許逰釣必俱今𡻕余病数月不至溪

一日山中人報桂花開發余病少愈方折簡約君同

賞而訃至矣悲夫君博古通今父子皆䏻詩有真窖

聼蛙二集其志業不少概見扵世者皆扵詩發之君

生扵淳𤋮庚子三月二十四日卒扵景定甲子九月

十七日得年八十有五娶朱氏先十七年卒君𦵏之

扵興教里福平山石櫳之崗子箕孫男二人以其年

十一月二十七日奉君柩合祔余論次君平生或曰

無乃太簡乎余曰昔臺卿自銘淵明自𫝊寂寥簡短

矣矣然不害其𫝊古之所謂𫝊者在此不在彼也余