Page:Sibu Congkan1327-劉克莊-後村先生大全集-48-39.djvu/36

此页尚未校对


後村先生大全集卷之一百五十八

墓誌銘

   趙克勤吏部

淳祐丙午予𫎇㤙召至京師上總𭣄𫞐綱清献逰公

國家賢聚於朝館閣尤盛木石尤公長也予貳

𫉬與其英俊並遊趙公克勤方佐著庭日有掊擊商

論之樂不旋踵公去予⿰糹⿱𢆶匹之辛亥予復召俄又去不

十年同舍郎多貴顕有持鈞樞者惟公留落外服終

其身不𠕂入以死悲夫公秦王之後南渡來居外郎

曽大父忠訓郎公端大父彦綵父礪夫贈朝奉郎母