Page:Sibu Congkan1328-劉克莊-後村先生大全集-48-40.djvu/154

此页尚未校对


州惠安宰始覈學廪嚴考試縣樓屋老棟橈君欲改

造邑人或言其不利君捐󠄂俸倡始皇華驛僅存瓦礫

舊基君皆撤而新之事見於吳侍郎燧徐太監明叔

之記縣田少膏腴而多磽鹵君為民築陂以防旱乾

邑人立碑號曰趙公坡郡守吳昺上其事轉承議郎

差通判循州近制省罷改通判福州𤓰熟迎吏将至

今上登極轉朝奉郎以微疾終于正寝享年七十有

咸淳丁卯十月十六日也曽祖士紏皇叔武徳大

夫防禦使妣夫人王氏祖不誚贈中散大夫妣令人

王氏父善紐贈朝散郎妣安人李氏先是中散公有